FKW LOGISTIC

Fajerwerki   Kostiumy karnawałowe

do pobrania

Informacje ogólne

1. Artykuły pirotechniczne Klasy 1.4G i 1.4S wg. klasyfikacji przewozowej ADR mogą być sprzedawane na podstawie wpisu do działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych) lub do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osób prawnych). Na obrót w/w artykułami nie są wymagane żadne koncesje.
2. Sprzedawcy i magazynierzy powinni posiadać aktualne zaświadczenia o szkoleniu BHP i P.Poż.
3. Pomieszczenia handlowe powinny posiadać min. podstawowy sprzęt gaśniczy, przewody grzewcze (jeśli są) powinny być w odległości co najmniej 1 metra od przechowywanych artykułów, nie wolno w bezpośredniej odległości przechowywać substancji łatwopalnych lub butli zawierających gaz pod ciśnieniem, nie wolno prowadzić prac z otwartym ogniem. (Fragmenty § 44. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003r.)
4. Artykułów pirotechnicznych nie wolno sprzedawać nieletnim poniżej 18 roku życia.
5. W/w artykuły mogą być przechowywane w pomieszczeniach sklepowych i zapleczach w ilościach brutto do wagi 1000 kg. W pomieszczeniach magazynowych ww. artykuły mogą być przechowywane w ilościach przeznaczonych do dystrybucji, jeśli nie są przechowywane dłużej niż 90 dni.
6. Artykuły pirotechniczne można sprzedawać razem z innymi towarami konsumpcyjnymi.
7. Pokazy pirotechniczne- oprócz wszystkich dokumentów informujących Straż Pożarną, Policję, Urzędy Gminy i itp. Wymagane jest przygotowanie planu pokazu i dokumentacji technicznej zgodnie z podstawą prawną : Dz.U. nr : 158, poz 1328, art. § 8. 1.
8. Obowiązek importera i sprzedających artykuły pirotechniczne-produkty wyprodukowane po 23.08.2005r. powinny posiadać –znak < NWP >(Nie wymaga pozwolenia) zgodnie z Dz.U, Nr 158, poz.1329, natomiast w przypadku produktów wyprodukowanych przed ww. datą należy informować klientów za pomocą oznaczenia (projekt poniżej):
< NWP > NIE WYMAGA POZWOLENIA

Oznaczenie zgodnie z Dz.U, Nr 158, poz.1329.
Informujemy, że gminne oświadczenia (zakazy) dotyczą jedynie zakazu używania artykułów pirotechnicznych w miejscach publicznych z wyjątkiem 31 grudnia, a nie sprzedaży. Artykuły pirotechniczne klasy 1.4G i 1.4S można sprzedawać przez cały rok.

NOWOŚCI W PRZEPISACH DOTYCZĄCE TRANSPORTU


Od września 2006 roku każdy transport powyżej norm ilościowo-wagowych powinien być obowiązkowo zgłoszony do Komendy Policji i Komendy Straży Pożarnej z danego rejonu zgodnie z obowiązującym wzorem.
Obowiązkowi zgłoszenia podlega przewóz materiałów pirotechnicznych klasy 1.4 G powyżej 333kg masy netto materiału wybuchowego i 1.3G powyżej 20kg masy netto materiału wybuchowego. Szczegółowych informacji udzielą Państwu nasi pracownicy przy dokonywaniu zakupów.
Dodatkowo do powyższych przewozów należy uzyskać uzyskać certyfikat ADR na jednostkę transportową EXII, który wydają stacje kontroli pojazdów. Kierowca takiego samochodu musi być przeszkolony i posiadać certyfikat kierowcy ADR

Wykaz wybranych aktów prawnych, stan na 2006 rok, dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu artykułami pirotechnicznymi:

1. Dz. U. 15/2000 poz. 179 – ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów, zasady. Art. 14 pkt 2 – ustawa o bezpieczeństwie. organ nadzoru może zobowiązać do poddania produktu badaniu we właściwym AKREDYTOWANYM laboratorium.
2. Dz. U. 67/2001 poz. 679 – ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Rozdz. 2 art. 6 pkt 2 – koncesja nie jest wymagana na obrót pirotechniki widowiskowej oznaczonej kodem klasyfikacji 1.4G i 1.4S.
3. Dz. U. 62/2001 poz. 627 – ustawa “prawo ochrony środowiska” – Tytuł IV “Poważne awarie” – ustanawia obowiązki właściciela prowadzącego zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku.
4. Dz. U. 117/2002 poz. 1007 – ustawa o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego.
5. Dz. U. 145/2001 poz. 1625 – rozporządzenie w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, na których wywarzanie lub obrót wymagana jest koncesja.
6. Dz. U. 156/2002 poz. 1303 – rozporządzenie MG i MSWiA w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych. Regulacja dotycząca sprzedaży artykułów pirotechnicznych – profesjonalnych klasy 1.3G wg ADR – przy zakupie wymagana koncesja lub pozwolenie na nabywanie, przechowywanie lub używanie.
ADR – Ustawa o ADR z 2005 roku.
I.m. 7.5.5.2.1 materiały przewożone i ich ilości
I.m. 2.2.1.1.5 definicje podklas
Zgodnie z przepisami ADR 2001 p. 1.1.3.6.2 oraz 1.1.3.6.3 lp. 2:
Jeżeli pojazd przewozi materiały pirotechniczne kl. 1.4G i 1.4S o masie całkowitej mieszaniny pirotechnicznej nie przekraczającej 333 kg powyższe artykuły nie maja zastosowania (wg. ADR z 2005 roku)
7. Dz. U. 163/2002 poz. 1346 z póżn. zmianami – rozporządzenie w sprawie ewidencjonowania materiałów wybuchowych, broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.
8. Dz. U. 173/2002 poz. 1415 – rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wywarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
9. Dz. U. 190/2002 poz. 1589 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
10. Dz. U. 163/2003 poz. 1577 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych.
11. Dz.U. Nr 158, Poz.1328 , z dnia 23.08.2005., Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
12. Dz.U. Nr 158, Poz.1329- z dnia 29 lipca 2005 r., Ministra Gospodarki i Pracy, w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia, znak
DYREKTYWA 2007/23/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów pirotechnicznych
została opublikowana w 2008 r. Wymaga ona żeby:
1. Państwa członkowskie przyjmą i opublikują do dnia 4 stycznia 2010 r. zmiany w przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędne do zapewnienia zgodności z dyrektywą.
2. Zastosują one te przepisy najpóźniej z dniem 4 lipca 2010r. dla wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy 1, 2 i 3 oraz z dniem 4 lipca 2013 r. dla pozostałych wyrobów
pirotechnicznych, wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy 4.
Dyrektywa nakłada obowiązek znakowania znakiem CE fajerwerków. Obowiązek ten spoczywa na importerze. W Polsce Instytut Mechaniki Precyzyjnej będzie wyznaczony do badania fajerwerków i wydawania certyfikatów
Ministerstwo Gospodarki, MSWiA oraz inne ministerstwa pracują nad zmianą przepisów.
Obecnie obowiązujące ustawy są właśnie zmieniane. Przewiduje się opublikowanie ustawy jesienią tego roku.

Główne zmiany to:
- artykuły muszą posiadać znak CE
- klasyfikacja fajerwerków nie będzie przeprowadzana według klas ADR ale według kategorii określonych w normach europejskich
Kategoria 1,2,3 – będzie przeznaczona dla handlu detalicznego – nie będą wymagane specjalne przeszkolenia dla używania i sprzedaży
Kategoria 4 tylko do pokazów pirotechnicznych. Przewiduje się stworzenie specjalnych szkoleń i uzyskiwanie zawodu pirotechnika.
- umożliwienie sprzedaży w namiotach i punktach przenośnych,
- możliwość zniesienia koncesji.
Przewiduje się obniżenie wieku dla kupujących:
a) Wyroby pirotechniczne widowiskowe
Klasa 1: 12 lat.
Klasa 2: 16 lat.
Klasa 3: 18 lat