FKW LOGISTIC

Fajerwerki   Kostiumy karnawałowe

do pobrania

regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FKW LOGISTIC

§1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady sprzedaży przez sklep FKW LOGISTIC należący do firmy FKW LOGISTIC Sp. z o.o., z siedzibą w Tymiance 65, 95-010 Stryków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000112591, posiadającą numer NIP: 667 15 30 366 oraz REGON: 311 00 78 72, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000,00 zł
2. Transakcje kupna-sprzedaży odbywają się w formie umowy zawieranej na odległość za pomocą serwisu internetowego, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym FKW LOGISTIC, zwanym dalej Sprzedającym.
3. Serwis internetowy Sprzedającego pod nazwą FKW LOGISTIC funkcjonuje pod adresem
www.fkw-logistic.com.pl

§2 ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia w sklepie FKW LOGISTIC mogą składać jedynie osoby, które ukończyły 18 rok życia.
2. Klient bezwzględnie zobowiązuje się do przeczytania i stosowania się do instrukcji obsługi wszystkich artykułów pirotechnicznych dostępnych w sklepie FKW LOGISTIC oraz przestrzegania zasad BHP związanych z użytkowaniem tych artykułów
3. Zamówienia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8 -16 poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu FKW LOGISTIC                                                                        

4. Zamówienia złożone w dniach wolnych od pracy (soboty, niedziele i święta) będą rozpatrywane w pierwszym, następnym dniu roboczym                                                                                        

5. Do realizacji zamówienia koniecznie jest:

- wskazanie zamawianych produktów i ilości;
- podanie danych potrzebnych do dostawy – wg pól formularza zamówienia.
- wskazanie preferowanej formy płatności i dostawy;
- wysłanie formularza ze strony sklepu FKW LOGISTIC
6. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych i braku możliwości kontaktu z Klientem, Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia. W przypadku niedostępności produktów lub problemów z realizacją zamówienia Sprzedający skontaktuje się z Klientem w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od realizacji zamówienia.
7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez:
- dodanie dodatkowych warunków i uwag w polu „Uwagi” na formularzu zamówienia
- kontakt e-mail pod adresem sklep@fkw-logistic.com.pl,
- kontakt telefoniczny pod numerem (42) 719 80 31.

§3 CENY TOWARÓW I PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze obowiązuje w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- płatność przy odbiorze - należność pobiera pracownik firmy dostarczające przesyłkę
- płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu:

DEUTSCHE BANK
77 1910 1048 2251 9910 4726 0001

3. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy przesyłką zgodny z cennikiem firmy kurierskiej wraz z podatkiem VAT.

§4 TERMINY DOSTAW I KOSZTY

1. Przewidywany czas dostawy przesyłki kurierskiej to 1-2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia - nie dotyczy zamówień złożonych w dniach wolnych od pracy (soboty, niedziele i święta)
2. Wysyłka zamówionych towarów następuje:
- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (pobranie) - po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia, w dni robocze, maksymalnie w przeciągu 48 godzin od skompletowania zamówienia, w większości przypadków w przeciągu 24 godzin;
- w przypadku zamówień płatnych przelewem – po otrzymaniu płatności – zaksięgowaniu środków na koncie FKW LOGISTIC, w dni robocze, maksymalnie w przeciągu 48 godzin od skompletowania zamówienia, większości przypadków w przeciągu 24 godzin.
3. Koszty wysyłki towaru w opcji przedpłaty (przelew bankowy) to 23 zł brutto
4. Koszty wysyłki towaru w opcji „za pobraniem” to 29 zł brutto

§6 ZWROTY I REKLAMACJE

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni.
2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: FKW LOGISTIC sp. z o.o. Tymianka 65, 95-010 Stryków lub na adres e-mail:                        sklep@fkw-logistic.com.pl
3. Wskazany w ust. 1 powyżej termin 10-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło doręczenie Konsumentowi Towaru.
4. Zwrot jest możliwy, gdy towar spełnia wszystkie poniższe warunki:
- nie był używany,
- nie został w żaden sposób zniszczony,
- jest kompletny
5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru został zawarty w ramach strony internetowej Sklepu.
6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do:

a. mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie) lub wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

7. Zwrot należnej kwoty równej cenie towaru nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega
zwrotowi.
8. Jeżeli w trakcie zawierania transakcji klient otrzymuje darmową przesyłkę, to w przypadku rezygnacji z transakcji i zwrotu towaru, koszty dostawy poniesione przez sklep FKW LOGISTIC pomniejszą kwotę o której mowa pkt. 7
9. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres: FKW LOGISTIC Sp. z o.o., Tymianka 65, 95-010 Stryków. Zwrot należnej kwoty równej cenie towaru nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
10. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.

§7 NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami).
2. Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia Siły Wyższej nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze sklepu FKW LOGISTIC sp. z o.o.
2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze sklepu sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

- użytkowanie przez Klienta fajerwerków niezgodne z instrukcją stosowania wyrobu
- niestosowania się przez Klienta do zasad BHP i bezpieczeństwa użytkowania fajerwerków
- utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy,
- skutki korzystania ze Sklepu Internetowego FKW LOGISTIC przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
- szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz i infrastrukturalnym,
- treść wszelkich wypowiedzi Klienta, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Sklepu Internetowego FKW LOGISTIC,
- za treść reklam zamieszczanych w Sklepie przez podmioty trzecie.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność sklepu z powodu Siły Wyższej, a także działania lub zaniechania Klienta oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Klient ponosi odpowiedzialność.
5. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w sklepie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

§9 SPORY

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§10 POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
2. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu.
4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07/12/2011 r.